Ekonomik reform paketi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

GÜNDEM - 08 Nisan 2021, 05:17

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

 

Düzenlemeyle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da değişikliğe gidiliyor. Bu Kanun'a tabi olan kamu kurum ve kuruluşlarına, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların pazarlık usulüyle satışa tanınıyor.

Menkul mallar, elektronik kredi veya tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin parayla satılabilecek. Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle mümkün olmayan ya da beklendiği zaman önemli bir düşük değer uğrayacağı anlaşılan mallar ile muhafazası olan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabilecek.

Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin yüzde 5'i nispetinde para teminat olarak alınacak. Alacaklı amme idareleri, menkul malın türü veya değeriyle satış şeklini esas alarak teslimat alınmayacak halleri belirlemeye, para yerine teminat mektubu alınmasına karar verme yetkisi olacak.

Kanun teklifiyle fiyat teklifiyle ilgili teklif ihale edilen malı almaktan kişilerden, yıllık yüzde 5 oranındaki faiz yerine faiz faizi faiz alınacak. Müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde yemek yemek yemek ikinci kez artırmaya çıkarılacak ve en çok artırana ihale olunacak. Mal birinci varsayılan ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi faiz veya ikinci artırmada talip çıkmaması ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ve birinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil edilecek. Ayrıca o mal için idarece yapılan her tür karmaşık işinde kötü içerikli yazı terk olunacak.

Birinci sınıf artırılmaması için ikinci artırma yapılacak

İkinci artırmada mal rehberi ihale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi veya verilen kimsenin içinde, bu kimseden ikinci ihale bedeli ve diğer zararlar ve ikinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi faiz, ayrıca teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil edilecek. Ayrıca o mal için idarece yapılan her nevi masraflar alınmak üssü mal prosedürü terk olunacak. Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği müddetçe borçlunun borçlu sıfatı devam edecek.

Yaptığımız gibi gelişecek türden ilan esas alınacak 

Gayrimenkuller, satış komisyonlarının fiziki ortamın yanı sıra elektronik açık artırmayla satılabilecek. Satış komisyonunun gerçekleştirileceği alacaklı amme idarelerince belirlenecek. Komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

İhale bedelinin ödemediği için ihalenin feshine olan kimse, teklif ettiği bedelle bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan, diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak faizi faizden sorumlu olacak. Bu tutar, teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil süt tahsil edilecek.

Bir malıtan vazgeçtiği için mesuliyeti sonra bulunan kişilerden gönderilebilir teminattan gerekli mahsup yapıldıktan bakiye teminat tutarı irat kaydedilecek.

Düzenlemeyle söz konusu Kanun'a "Menkul ve gayrimenkul malların elektronik satış" dergi ürünleri ekleniyor. Buna göre, menkul ve gayrimenkul hükümlerine göre elektronik açık artırmayla satılabilecek. Açık artırma, duyurulduğu gün ve teklif verme yoluyla yapılacak. Elektronik satış satışı yapılacak menkul mallar için onun halükarda satış ilan edilecek. Satışa farklı mecralarda yapılan ilan ile elektronik ortamda yapılan ilan metinleri arasında yapma halinde elektronik ortamda ilan esas alınacak. Elektronik satışa sunulan mala artırma sonucu izleyen ilk iş günü elektronik ilan edilecek.

Tekliflerde asgari artırım bedelini, teklif verme sürelerini, alınacak teminat türünü, artırma sonucunu belirten ilanda yer alacak konular elektronik yapılacak satışa diğer diğer esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Teklifle, yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde, 2021 yılı Mart hizmetinde hizmet veren ve ücretsiz izne çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücretten faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına göre, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için günlük 50 lira ödeme öngörülüyor. Ayrıca halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılıyor.

Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde 2021 Mart ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına göre birincil kazanç alt sınırı hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek İşsizlik Fonundan karşılanacak.

İş yeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi, primlerin yasal süresinde ödenmemesi, mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişilerin sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu destekten yararlanılamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece uygulamadan yararlandırılacak. Düzenleme kapsamında prim desteğinden yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan prim desteği tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, tütün ürünleri, alkollü içecekler, sade ve meyveli gazozlar, meyve suları gibi ürünlerin yer aldığı III sayılı cetveldeki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda vergilendirilecek.

Teklifle, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu'nda değişiklik yapılıyor

Buna göre, hükümlü, usul ve esasları Adalet Bakanlığınca belirlenmek suretiyle, gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilecek. Hükümlü tarafından resmi makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgrafların, alıcısı dışındaki kişilerin erişimini engelleyici tüm tedbirler alınarak hükümlünün talebine göre posta yoluyla veya elektronik ortamda alıcısına ulaştırılabilecek.

Kamu düzeninin korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla hükümlüye gelen veya hükümlü tarafından gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital olarak kaydedilecek veya fiziki olarak saklanacak. Bunlar, amacı dışında kullanılamayacak, kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamayacak, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinecek.

Bu hüküm, hükümlü tarafından resmi makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgraflara uygulanmayacak.

Teklifle, ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin ziyaretçileriyle yaptığı kapalı görüşlere ilişkin düzenleme yapılıyor. Buna göre, önceden bilgilendirilmek suretiyle, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin ziyaretçileriyle yapacakları görüşmeler, kamu düzeninin korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla kurum yönetimi tarafından dinlenebilecek ve elektronik cihazlar da dahil olmak üzere kaydedilebilecek. Bu kayıtlar, amacı dışında kullanılamayacak ve kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamayacak. Bu kayıtlar herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinecek.

Tarımsal kredi borçları yapılandırılacak 

Teklifle, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem, 12 aya çıkarılıyor.

İş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının 2 katını geçemeyecek.

Prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak. Yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek.

Yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanacak. Bu madde, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezine emaneten devredilecek.

Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilen sermaye piyasası araçlarından doğan bedelsiz pay iktisabı ve kar payı alma hakkı dışındaki pay sahipliği hakları, bunların Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından hak sahiplerine iadesine kadar donacak.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış olan tarımsal kredi borçları, yapılandırılacak.

Bankacılık Kanunu'nda değişiklik yapan madde tekliften çıkarıldı

Bankacılık Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair madde tekliften çıkarıldı. Tekliften çıkartılan bu maddeye göre, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet, kiralık kasa ve her türlü alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi veya herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabi olacaktı.

Zaman aşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet, kiralık kasa ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması durumunda, yapılacak bildirim ve ilanı müteakiben Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilecek ve mevduat, katılım fonu ile alacaklar devir tarihinde, kiralık kasa muhteviyatı ve emanetler ise nakde Dönüştürülme tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na gelir kaydedilecekti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu, mevduat, katılım fonu ve alacaklar ile nakde dönüşen kasa muhteviyatı ve emanetleri, hak taleplerinde başvurulduğunda, Fona devredilen tutarla birlikte olarak iade edildi yetkili olup faiz, nema ve benzeri başkaca ilave taleplerde bulunulamayacaktı. 

Yorumlar